Tin mới:

Kinh Bắc chốt quyền cổ tức 5% bằng tiền
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Ngày đăng ký cuối cùng 25/10, tức giao dịch không hưởng quyền 24/10.

Thời gian thanh toán 29/11.

Tiền chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018.

Đợt 1, công ty đã trả 5% cổ tức bằng tiền vào ngày 15/8.

Nếu thực hiện xong chia cổ tức đợt 2, công ty đã hoàn thành kế hoạch cổ tức 10% cho năm 2017.

Đồng thời, HĐQT thông qua việc tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm nay.

Việc này theo Kinh Bắc nhằm đảm bảo cổ phiếu không bị áp lực pha loãng, giảm nỗi lo cho cổ đông, phù hợp thực tế và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

HĐQT cho biết sẽ báo cáo việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Thùy Linh/BNEWS/HSX