Tin mới:

Kiến nghị Chủ tịch TP Hải Phòng thu hồi quyết định bổ nhiệm không đáp ứng yêu cầu
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. THỜI SỰ

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, của Thành ủy, Ban cán sự Đảng và UBND thành phố. Tuy nhiên, còn có trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định của Thành ủy Hải Phòng và Bộ Tài nguyên và Môi trường; một số trường hợp thời điểm bổ nhiệm lại chậm so với quy định; có trường hợp hồ sơ bổ nhiệm chưa có các văn bản thể hiện đầy đủ trình tự 5 bước theo Quy định số 105-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đây là nội dung kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hải Phòng giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/8/2019.

Theo kết luận thanh tra, nhìn chung việc quản lý biên chế công chức của UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức được thực hiện theo quy định.

UBND thành phố đã xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục 322 vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan, tổ chức hành chính. Đến ngày 31/8/2019, UBND thành phố đã giảm được 227 công chức, trong đó có 50 công chức được tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Tuy nhiên, UBND thành phố Hải Phòng quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố là không đúng quy định.

Hải Phòng đã thực hiện thí điểm việc tuyển dụng công chức theo đúng nội dung được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; trong giai đoạn thanh tra đã tổ chức tiếp nhận không qua thi tuyển và tổ chức thi, xét tuyển được 247 công chức vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn hạn chế, tồn tại, như không thông báo công khai việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng do dừng tuyển dụng 1 vị trí, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2016 được thành lập trước khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển; ban hành quyết định tuyển dụng chậm so với quy định; một số cơ quan, tổ chức không ban hành quyết định cử người hướng dẫn tập sự đối với các trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự; một số trường hợp có quyết định thuyên chuyển công tác khi đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, trong giai đoạn thanh tra đã tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 75 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng. Qua kiểm tra cho thấy UBND thành phố Hải Phòng cơ bản thực hiện trình tự, thủ tục và thẩm quyền tiếp nhận theo quy định. Song, còn có trường hợp được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hải Phòng không đảm bảo quy định (đến nay đã tự khắc phục thu hồi quyết định tuyển dụng); một số cơ quan, tổ chức hành chính sử dụng viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trước khi được tuyển dụng vào công chức trong trường hợp đặc biệt; thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch năm 2017, 2018 không đảm bảo quy định.

Về nâng ngạch công chức, năm 2018, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính. Có 97 công chức trúng tuyển và đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính.

Qua kiểm tra cho thấy, trong kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên, môn chuyên môn, nghiệp vụ có câu hỏi và đáp án xây dựng chưa rõ ràng, cụ thể; còn có trường hợp được dự thi và bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính nhưng trước đây được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển chưa đảm bảo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó; tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã ban hành theo thẩm quyền để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, báo cáo HĐND thành phố, đồng thời chấm dứt việc giao biên chế công chức hành chính làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín trách nhiệm, kết quả xếp loại đánh giá công chức đối với trường hợp dự thi nâng ngạch, trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Cùng với đó, chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các trường hợp trong hồ sơ bổ nhiệm chưa đầy đủ các văn bản thể hiện trình tự 5 bước theo quy định, thu hồi quyết định bổ nhiệm nếu không đáp ứng yêu cầu.

Chỉ đạo một số cơ quan, đơn vị sắp xếp số lượng cấp phó đối với các đơn vị trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, tồn tại có liên quan nêu trong kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định./.

Vân - Tuấn (TTXVN)