Tin mới:

 EIB: Giải trình nguyên nhân bị đưa vào diện cảnh báo
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

11:03 | 12-04-2016

EIB thông báo giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục việc cổ phiếu của ngân hàng này bị đưa vào diện cảnh báo.

Theo thông tin đã đưa, cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Mã cổ phiếu: EIB) bị đưa vào diện cảnh bảo kể từ ngày 08/04/2016.

Nguyên nhân là do theo Kết luận thanh tra do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/10/2015, Exìmbank phải ghi giảm thu nhập do bán các tài sản không đúng quy định và ghi giảm các khoản lợi nhuận này cũng như các chi phí liên quan khác để khôi phục giá trị tài sản về giá trị ban đầu.

Do đó, Eximbank đã thực hiện điều chỉnh hồi tố đối với số liệu so sánh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. Cụ thể:

Lợi nhuận chưa phân phối/(lỗ lũy kế)

31/12/2014 (theo báo cáo trước đây)

Điều chỉnh

31/12/2014 (đã điều chỉnh lại)

Bảng cân đối kế toán riêng

                    90.293

(948.570)

(858.277)

Bàng cân đối kế toán họp nhất

114.010

(948.570)

(834.560)

Theo nguyên tắc cộng dồn, lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên Bảng cân đối kế toán riêng và họp nhất lần lượt là: (835.211) triệu đồng và (817,469) triệu đồng.

Do việc hồi tố số liệu được thực hiện khi lập Báo cáo tài chính năm 2015 nên Eximbank đã thực hiện điều chỉnh hồi tố đối với số liệu so sánh cho năm kết thúc ngày 31/12/2014 và không điều chỉnh lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2013 trở về trước.

Ngoài ra, khi trình bày chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 trong báo cáo tài chinh năm 2015, Eximbank điều chỉnh giảm chi phí khác số tiền 284,8 tỷ đồng do không thể hoàn tất thủ tục mua bán 02 tài sản trong số các tài sản đã bán không đúng quy định theo kết luận thanh tra.

Do đó, tuy lợi nhuận sau thuế năm 2014 được điều chỉnh tăng lên 284,8 tỳ đồng nhưng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của năm 2014 vẫn lỗ là do ảnh hưởng của việc hồi tố số liệu nêu trên.

Ngân hàng cũng đã có phương án khắc phục cho năm tới. Theo kế hoạch kinh doanh, năm 2016 Ngân hàng đặt mục tiêu 576 tỷ đồng lợi nhuận sau t huế.

Ngoài ra, đối với các khoản thu nhập đã hạch toán từ việc bán bất động sản trước đây và đã phân phối (831,8 tỷ đồng), có khả năng thu được trong năm 2016 số tiền 298 tỷ đồng.

Với lợi nhuận sau thuế 576 tỷ đồng, cộng với khoản có khả năng thu được 298 tỷ đồng thì lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2016  +57 tỷ đồng (-817 5 tỷ + 576 tỷ + 298 tỷ). Theo đó, cổ phiếu EIB sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo./.

Đinh Tuấn/BNEWS/HSX